תשלומים לספקים לתאריך
נא להמתין, שולח הודעות...
פרטי העברה
תאריך העברה:
שורה חדשה הפקת קובץ לבנק שליחת הודעות במייל הדפסת הוראת התשלום הדפס הכל
מספר שם הספק מפתח חשבון סכום נשלח לבנק נשלחה הודעה הערות פעולות